Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 poz. 555 ze zm.) dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zobowiązany jest zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. W celu realizacji tego zadania kolejny raz nawiązana została współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, który będzie ewidencjonował wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Nabywcy oraz udzielał informacji dotyczących zgromadzonych środków.

Wypłata inwestorowi zgromadzonych środków na rachunku powierniczym dokonywana jest po uprzednim stwierdzeniu zakończenia danego etapu budowy. Dodatkowo Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów prac określonych w harmonogramie przedsięwzięcia, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Bank posiada prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Jeśli rozwiązanie umowy deweloperskiej nastąpi z innej przyczyny strony zobowiązane są do przedstawia zgodnego oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na rachunku.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez firmę INCLUSIVE Dariusz Dąbrowski pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz wewnętrzną instalacją gazową” – LAWENDOWY ZAKĄTEK – podzielone zostało na 9 etapy:

I ETAP – roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, izolacje, ściany konstrukcyjne części podziemnej podbudowy pod posadzki
procentowy podział kosztów inwestycji: 11%;
realizacja od 04.01.2019 do 19.04.2019 r.

II ETAP – strop nad kondygnacją podziemną, konstrukcja ścian parteru bud.A + bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 10%
realizacja od 20.04.2019 r. do 05.06.2019 r.

III ETAP – strop nad kondygnacją parteru bud.A + bud.B, konstrukcja ścian piętra bud.A + bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 10%
realizacja 06.06.2019r. do 21.07.2019 r.

IV ETAP- strop nad kondygnacją 1 piętra bud.A + bud.B, konstrukcja ścian 2 piętra bud.A + bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 11%
realizacja od 22.07.2019r. do 10.09.2019 r.

V ETAP – strop nad kondygnacją 2 piętra bud.A + bud.B, ściany działowe parter, 1 i 2 p. bud.A bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 12%
realizacja od 11.09.2019r. do 25.10.2019 r.

VI ETAP –konstrukcja dachu z pokryciem, stolarka okienna, kominy w bud.A + bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 14%
realizacja od 26.10.2019 r. do 15.12.2019 r.

VII ETAP –tynki wewnętrzne, elewacja budynku, instalacje elektryczne i teletechniczne bez osprzętu
w bud.A + bud.B
procentowy podział kosztów inwestycji 11%
realizacja od 16.12.2019r. do 25.05.2020 r.

VIII ETAP – posadzki wewnątrz budynku + balkony, balustrady balkonowe, stolarka drzwiowa i bramy garażowe. osprzęt elektryczny i teletechniczny, instalacja c.o. wod-kan i gazowa
procentowy podział kosztów inwestycji 10%
realizacja od 26.05.2020r. do 30.07.2020 r.

IX ETAP -zagospodarowanie terenu, balustrady klatek schodowych, okładziny klatek schodowych, pozwolenie na użytkowanie
procentowy podział kosztów inwestycji 11%
realizacja od 31.07.2020r. do 31.08.2020 r.

Poniższy schemat przedstawia proces obiegu środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

srebrny zakątek schemat rachunku powierniczego